Zasady Organizacji

Przedszkole Samorządowe Nr 65 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

– Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok
z miesięczną przerwą wakacyjną (w tym roku jest to miesiąc lipiec)
– Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,
– Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień.
– Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla
poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i
higieny.
– Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku,
zdrowia i bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

– Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek.
– Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w
porozumieniu z Radą Rodziców, wysokość opłaty stałej ustala Rada
Miasta Białystok.
– Opłaty za dzienne wyżywienie zwraca się po wcześniejszym
zgłoszeniu nieobecności dziecka
– Termin uiszczania opłat za przedszkole zamieszczony jest na
gazetce z informacjami dla rodziców
– Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa
umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(prawnym opiekunem)