Przedszkole 65

Nasze przedszkole znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek Południe, przy ulicy Łagodnej. W pobliżu jest Szkoła Podstawowa Nr. 45 im. Jana Pawła II. Budynek naszego przedszkola znajduje się z dala od ruchliwych ulic, a otoczony jest krzewami i drzewami zasadzonymi także przez nasze dzieci.

img_1693

Istniejemy od 1 września 1991 roku. Jesteśmy placówka samorządowa przyjmująca dzieci od 3 do 6 lat. Naszą placówka kierują: pani dyrektor – mgr Anna Fijałkowska, oraz pani wicedyrektor – mgr Anna Naglacka. Dyrektor Przedszkola zatrudnia wykwalifikowana kadrę pedagogiczna, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.
Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektuja prawa dziecka i szanuja jego godność.
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Moga też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajeć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny.

Kadrę pedagogiczna stanowią :
mgr Elżbieta Cioch
mgr Ewa Kurnicka – Pleskot
mgr Jolanta Linczuk
mgr Eugenia Mikuć
mgr Grazyna Muraszkiewicz
mgr Marzenna Szymaniuk
mgr Agnieszka Stańczuk
mgr Ewa Strzałka
mgr Ewa Danuta Stupkiewicz
mgr Marzanna Wysocka
mgr Julita Żebrowska

Przedszkole Samorządowe Nr 65 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

– Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok
z miesięczną przerwą wakacyjną (w tym roku jest to miesiąc lipiec)
– Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,
– Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień.
– Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla
poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i
higieny.
– Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku,
zdrowia i bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

– Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek.
– Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w
porozumieniu z Radą Rodziców, wysokość opłaty stałej ustala Rada
Miasta Białystok.
– Opłaty za dzienne wyżywienie zwraca się po wcześniejszym
zgłoszeniu nieobecności dziecka
– Termin uiszczania opłat za przedszkole zamieszczony jest na
gazetce z informacjami dla rodziców
– Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa
umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(prawnym opiekunem)