Cele i Zadania Przedszkola

Realizujemy cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszym przedszkolu jest 6 oddziałów.

Nasze przedszkole w szczególności koncentruje się na:

– Zapewnieniu opieki i wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka w
przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
– Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we
własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu w oparciu o wartości
domu rodzinnego.
– Stworzeniu warunków do rozwijania samodzielności;
– Rozwoju wrażliwości moralnej;
– Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu zrozumienia zjawisk
zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu
przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
– Rozwoju wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
– Rozbudowaniu ciekawości poznawczej, zachęceniu do aktywności
badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć;
– Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.